Serbisht

You are here:

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Serbe për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Serbe duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet e Shkollës sonë por edhe në praktikë, duke u bërë pjesë e eksperiencave unike në kontekste të ndryshme socialo-kulturore.

Një kurs me gjashtë nivele për një program intensiv me 45 orë mesimore.
Në kurset për fëmijë ne përdorim metoda bashkëkohore ndërvepruese:

Përshkrimi sipas niveleve A1, A2, B1, B2, C1,C2

Kursi në nivelin A1 për femije është një ndjekje e thelluar e gjuhës përshtatur për nivelin parafillestar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit dhe shkruarit në një nivel elementar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë pak në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli A1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues. 

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mjaftueshëm për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve rreth temave të përditshme duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake.
 • KUPTONI mjaftueshëm gjuhën e folur duke zotëruar aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në ndërveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar.
 • LEXONI DHE KUPTONI idenë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin. 
 • ZHVILLONI TË MËSUARIT NDËRKULTUROR nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.

BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi , rregullat  gramatikore, pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin A2 për femije është një ndjekje e thelluar e gjuhës përshtatur për nivelin fillestar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit dhe shkruarit në një nivel elementar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë pak në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli A2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si psh: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhmen, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mirë, mjaftueshëm për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve rreth temave të përditshme duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake.
 • KUPTONI mirë gjuhën e folur duke zoteruar aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në ndërveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me tema të larmishme.
 • LEXONI DHE KUPTONI  idenë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin. 
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE NXËNËS TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi, rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin B1 për femijë është një ndjekje e thelluar e gjuhës per nivelin paramesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit  në një nivel paramesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli B1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues. 

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhmen, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mjaft mirë për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme – dhe me më pak saktësi në të kryerën e thjeshtë. 
  • KUPTONI mjaft mirë gjuhën e folur me aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në nderveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me tema larmishme.
  • LEXONI DHE KUPTONI idetë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI mjaft mirë fjali, paragrafe dhe hartime të shkurtra në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me interesat personale dhe nevojat praktike. (duhet riformuluar)
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 •  BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE NXËNËS TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi, rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin B2 për femijë është një ndjekje intesive e gjuhës per nivelin mesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel mesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë shume mire në gjuhën e huaj dhe të kuptojë shume mire kontekstin kulturor. Niveli B2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull:familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

  • FLISNI shumë mirë për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme – dhe me më pak saktësi në të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës.
  • KUPTONI shumë mirë gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata. 
  • LEXONI DHE KUPTONI shumë mirë idetë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin.
 • SHKRUANI shumë mirë fjali, paragrafe dhe hartime të shkurtra në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe  shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale.  (duhet riformuluar)
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE NXËNËS TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi , rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin C1 për femijë është një ndjekje e thelluar e gjuhës per nivelin mbi-mesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel mbi-mesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli C1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nepermjet aktiviteve ndervepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë aftësitë tyre sociale dhe te menduarit ne mënyrë kritike, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull:familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime, festa,  planet, aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI shkëlqyeshëm, për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme, të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës (foljet modale, format e pashtjelluara foljore, shkallet e ndryshme te mbiemrave) – rreth temave të përditshme ose më sociale.
 • KUPTONI gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata.
 • LEXONI DHE KUPTONI idetë kryesore dhe gjithë detajet mbështetëse në materiale qe perfshirë tregime të gjata, poezi të veçanta, njoftime në fusha specifike me një gjuhë të vecantë, broshura turistike, dhe informacione udhetimi) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI fjali, paragrafe dhe ese të strukturuara në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me ankesa ose sygjerime dhe nevojat praktike, si dhe të përgjigjeni letrave apo kërkesave të ndryshme; shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale si dhe perpilimi i eseve te shkurtra.
 • IDENTIFIKONI ngjashmëritë dhe ndryshimet kryesore ndërmjet kulturave të prezantuara në kurs, si dhe ndryshimet thelbësore ndërmjet kulturës së huaj dhe asaj vetjake. 
 • THELLONI NJOHURITE TUAJA duke kërkuar të përdorni gjuhën e huaj përtej mureve të klasës, duke lexuar libra letrar dhe jo vetëm, duke parë filma, dokumentare dhe programme televizive, duke krijuar ese argumentuese, etj.

Kursi në nivelin C1 për femijë është një ndjekje intesive e gjuhës per nivelin e perparuar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel te thelluar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli C2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nepermjet aktiviteve ndervepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore.  Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë aftësitë tyre sociale dhe te menduarit ne mënyrë kritike, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të të larmishme, interesante dhe krijuese si psh: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime,festivale dhe festa,  të ardhme, planet si dhe aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI shkëlqyeshëm, për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme, të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës (foljet modale, format e pashtjelluara foljore, shkallet e ndryshme te mbiemrave) – rreth temave të përditshme ose më sociale duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake, pëlqimet dhe jopëlqimet, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime,festivale dhe festa,  të ardhme, planet si dhe aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë. 
 • KUPTONI gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me temat e udhëtimeve, interesat dhe hobit, sportet, marrëdheniet dhe përvoja të së shkuarës, dialogjeve konstruktive si dhe prezantimeve të gjata të informacionit. 
 • LEXONI DHE KUPTONI idenë kryesore dhe gjithë detajet mbështetëse në materiale të redaktuar ose jo (duke perfshirë tregime të gjata, poezi të veçanta, njoftime në fusha specifike me një gjuhë të vecantë, broshura turistike, dhe informacione udhetimi) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI fjali, paragrafe dhe ese të strukturuara në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me ankesa ose sygjerime dhe nevojat praktike, si dhe të përgjigjeni letrave apo kërkesave të ndryshme; shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale.
 • IDENTIFIKONI ngjashmëritë dhe ndryshimet kryesore ndërmjet kulturave të prezantuara në kurs, si dhe ndryshimet thelbësore ndërmjet kulturës së huaj dhe asaj vetjake. 
 • THELLONI NJOHURITE TUAJA duke kërkuar të përdorni gjuhën e huaj përtej mureve të klasës, duke lexuar libra letrar dhe jo vetëm, duke parë filma dhe programme televizive, duke dëgjuar radio online ose muzikë, si dhe shkëmbimi i mesazheve ose e-maileve me një mik të ngushtë.

Një kurs me gjashtë nivele për një program intensiv me 45 orë mesimore.
Në kurset për adoleshentë ne përdorim metoda bashkëkohore ndërvepruese:

Përshkrimi sipas niveleve A1, A2, B1, B2, C1,C2

Një kurs me gjashtë nivele për një program intensiv me shumë orëNë kurset për fëmijë ne përdorim metoda të ilustruara shumë bukur, të cilat u mundësojnë fëmijëve mësimin e gjuhës Angleze në një mënyrë interaktive, zbavitëse dhe super të efektshme. Fëmijët mësojnë të vënë në praktikë fjalët e reja ndërmjet aktiviteteve vetkrijuese sipas metodologjive më të fundit të mësimnxënies. “Footprints” ofron një përmbajtje ndër-kurrikulare me qëllime gjuhe të identifikuara dhe të testuara në realitet të cilat u mundësojnë femijëve një fjalor të pasur në tema të ndryshme. Niveli 1 dhe 2 i dërgon fëmijët në një udhëtim magjik, në takim me personazhe përrallash të njohur në kërkim të një thesari. Niveli 3 de 4 vazhdon idenë e udhëtimit në kontekstin e mistershëm dhe aventurave të larmishme të cilat u përshtaten botës së fëmijëve në këtë moshë. Niveli 5 dhe 6 zhvillon strategjitë e mësimdhënies së fëmijëve dhe aftësitë linguistike përgjatë eksplorimit të karaktereve të ndryshme të Klubit të Footprints. “English World” është një kurs me dhjetë nivele i cili i shoqëron fëmijët nga parashkollori deri në përfundim të 8-vjeçarit. Kjo metodë kombinon metodologjitë interaktive me modele të reja didaktike të cilat i përshtaten një mësimdhënie moderne.

Një kurs me gjashtë nivele

Në kurset për adoleshentë ne përdorim metoda të ilustruara shumë bukur, të cilat u mundësojnë fëmijëve mësimin e gjuhës Angleze në një mënyrë interaktive, zbavitëse dhe super të efektshme. Adoleshentët mësojnë të vënë në praktikë fjalët e reja ndërmjet aktivitetete vetkrijuese sipas metodologjive më të fundit të mësimnxënies.

Metodat që ne kemi zgjedhur për mësimdhënie (si p.sh. “Insights”, “Gateway”, “English World”, “Hot Spot”, etc.) zhvillojnë aftësitë e studentëve për studime të pavarura, për të thelluar mendimin kritik dhe për të përmirësuar teknikat që nevojiten në provime. Kurset ofrojnë plane të qarta dhe të qëndrueshme të strukturave gramatikore që janë thelbësore për mësonjësit e gjuhës Angleze duke i kombinuar ato me metodat e gjuhës mëmë. Ky kombinim i metodologjive të mësimnxënies linguistike të gjuhës mëmë me atë të huaj u ofron kursantëve mundësinë që të zhvillojnë edhe aftësi linguistike të shkëlqyeshme. Strukturat gramatikore përforcohen me praktikë dhe teste, të përfshira në metodë. Ky kurs u mundëson kursantëve të përballojnë me sukses provimet përfundimare dhe i përgatit gjithashtu për studime të mëtejshme në Anglisht në komunikimin e përditshëm.

Programi “Anglishte Intensive për të rritur” ofrohet për të gjithë kursantët që duan të përvetësojnë Gjuhën Angleze në një kohë të shkurtër. Kursanti mbaron çdo nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2) për afro tre muaj, çfarë do të thotë që ai arrin nivelin e avancuar vetëm për një vit e gjysëm. Ky kurs ka për qëllim të zhvillojë aftësitë e të folurit, dëgjimit, leximit dhe shkrimit sipas nivelit të kursantit në mënyrë të tillë që ai të komunikojë në gjuhën e huaj por edhe të kuptojë kontekstin kulturor. Mësimnxënia bazohet në metodologjinë “Task Based” e cila i jep përparësi të veçantë aftësive komunikuese, duke organizuar orët mësimore në mënyrë interaktive dhe duke kontekstualizuar gjuhën edhe sipas preferencave dhe eksperiencave të vetë kursantëve. Kursantët inkurajohen vazhdimisht të përdorin gjuhën në mënyrë interaktive me anë të aktiviteteve, projekteve dhe prezantimeve të larmishme që ngjallin interes të veçantë për ta dhe janë koherente me ditët e sotshme.

A.   Anglishte e Folur – Niveli elementar Anglishtja e Folur (101), është programuar për studentë të një niveli elementar. Ky program përgatit studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre në të folur në fusha të ndryshme të komunikimit të jetës së përditshme. Studentët arrijnë komunikimin bazë në të folur dhe saktësi nga ana fonetike por edhe ajo gramatikore gjatë klasave super interaktive. B. (Anglishte e Folur- Niveli mesatar) Anglishtja e Folur (102), është programuar edhe për studentë të një niveli mesatar. Ky program përgatit studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre në të folur në fusha të ndryshme të komunikimit por gjithashtu ti përgatisë ata në fushën profesionale me anë të prezantimeve që ata bëjnë ose individualisht ose në grup. Studentët arrijnë rrjedhshmëri në të folur dhe saktësi nga ana fonetike por edhe ajo gramatikore gjatë klasave super interaktive. Kursantët kanë mundësi të zgjerojnë fjalorin e tyre jashtë mase në fusha të ndryshme ndërdisiplinare. C.  (Anglishte e Folur- Niveli mbi mesatar) Anglishtja e Folur (103) është programuar për studentë të një niveli të avancuar. Ky program përgatit studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre në të folur në fusha të ndryshme të komunikimit por gjithashtu ti përgatisë ata në fushën profesionale me anë të prezantimeve që ata bëjnë ose individualisht ose në grup. Studentët arrijnë rrjedhshmëri në të folur dhe saktësi nga ana fonetike por edhe ajo gramatikore gjatë klasave super interaktive.

“Anglishtja e Shkruar” i përgatit studentët të shkruajnë në kontekste të ndryshme. Studentët punojnë së bashku me profesorin e tyre për të krijuar një portfolio me tema të ndryshme esesh të cilat reflektojnë aftësi për të shkruar për tema  letrare, akademike, dhe profesionale. Këto kurse ndahen sipas profilit të kursantëve:  101 -ese me tema sociale ; 102 – ese me tema letrare/ 103 – ese me tema akademike; 104 –ese me tema krijuese.  

Niveli mbi-mesatar

“Shkrimi Akademik” është inisiativa e parë e studentëve për t’u njohur me themelet e shkrimit akademik në universitet. Puna zhvillohet në grupe të vogla ku profesorët bashkëpunojnë në mëyre interaktive  me studentët. Kursantët marrin feedback për shkrimet e tyre, mësojnë strategji për t’u angazuar në mendimin kritik, eksplorojnë zhanre të ndryshme, dhe zhvillojnë stilet e tyre të shkrimit. Pasi të mbarojnë këtë kurs kursantët do të kenë zhvilluar shkrimin kritik, leximin kritik dhe strategjitë analitike.

Një kurs me gjashtë nivele për një program intensiv me 45 orë mesimore.
Në kurset për të rritur ne përdorim metoda bashkëkohore ndërvepruese:

Përshkrimi sipas niveleve A1, A2, B1, B2, C1,C2

Një kurs me gjashtë nivele për një program intensiv me shumë orëNë kurset për fëmijë ne përdorim metoda të ilustruara shumë bukur, të cilat u mundësojnë fëmijëve mësimin e gjuhës Angleze në një mënyrë interaktive, zbavitëse dhe super të efektshme. Fëmijët mësojnë të vënë në praktikë fjalët e reja ndërmjet aktiviteteve vetkrijuese sipas metodologjive më të fundit të mësimnxënies. “Footprints” ofron një përmbajtje ndër-kurrikulare me qëllime gjuhe të identifikuara dhe të testuara në realitet të cilat u mundësojnë femijëve një fjalor të pasur në tema të ndryshme. Niveli 1 dhe 2 i dërgon fëmijët në një udhëtim magjik, në takim me personazhe përrallash të njohur në kërkim të një thesari. Niveli 3 de 4 vazhdon idenë e udhëtimit në kontekstin e mistershëm dhe aventurave të larmishme të cilat u përshtaten botës së fëmijëve në këtë moshë. Niveli 5 dhe 6 zhvillon strategjitë e mësimdhënies së fëmijëve dhe aftësitë linguistike përgjatë eksplorimit të karaktereve të ndryshme të Klubit të Footprints. “English World” është një kurs me dhjetë nivele i cili i shoqëron fëmijët nga parashkollori deri në përfundim të 8-vjeçarit. Kjo metodë kombinon metodologjitë interaktive me modele të reja didaktike të cilat i përshtaten një mësimdhënie moderne.

Një kurs me gjashtë nivele

Në kurset për adoleshentë ne përdorim metoda të ilustruara shumë bukur, të cilat u mundësojnë fëmijëve mësimin e gjuhës Angleze në një mënyrë interaktive, zbavitëse dhe super të efektshme. Adoleshentët mësojnë të vënë në praktikë fjalët e reja ndërmjet aktivitetete vetkrijuese sipas metodologjive më të fundit të mësimnxënies.

Metodat që ne kemi zgjedhur për mësimdhënie (si p.sh. “Insights”, “Gateway”, “English World”, “Hot Spot”, etc.) zhvillojnë aftësitë e studentëve për studime të pavarura, për të thelluar mendimin kritik dhe për të përmirësuar teknikat që nevojiten në provime. Kurset ofrojnë plane të qarta dhe të qëndrueshme të strukturave gramatikore që janë thelbësore për mësonjësit e gjuhës Angleze duke i kombinuar ato me metodat e gjuhës mëmë. Ky kombinim i metodologjive të mësimnxënies linguistike të gjuhës mëmë me atë të huaj u ofron kursantëve mundësinë që të zhvillojnë edhe aftësi linguistike të shkëlqyeshme. Strukturat gramatikore përforcohen me praktikë dhe teste, të përfshira në metodë. Ky kurs u mundëson kursantëve të përballojnë me sukses provimet përfundimare dhe i përgatit gjithashtu për studime të mëtejshme në Anglisht në komunikimin e përditshëm.

Programi “Anglishte Intensive për të rritur” ofrohet për të gjithë kursantët që duan të përvetësojnë Gjuhën Angleze në një kohë të shkurtër. Kursanti mbaron çdo nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2) për afro tre muaj, çfarë do të thotë që ai arrin nivelin e avancuar vetëm për një vit e gjysëm. Ky kurs ka për qëllim të zhvillojë aftësitë e të folurit, dëgjimit, leximit dhe shkrimit sipas nivelit të kursantit në mënyrë të tillë që ai të komunikojë në gjuhën e huaj por edhe të kuptojë kontekstin kulturor. Mësimnxënia bazohet në metodologjinë “Task Based” e cila i jep përparësi të veçantë aftësive komunikuese, duke organizuar orët mësimore në mënyrë interaktive dhe duke kontekstualizuar gjuhën edhe sipas preferencave dhe eksperiencave të vetë kursantëve. Kursantët inkurajohen vazhdimisht të përdorin gjuhën në mënyrë interaktive me anë të aktiviteteve, projekteve dhe prezantimeve të larmishme që ngjallin interes të veçantë për ta dhe janë koherente me ditët e sotshme.

A.   Anglishte e Folur – Niveli elementar Anglishtja e Folur (101), është programuar për studentë të një niveli elementar. Ky program përgatit studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre në të folur në fusha të ndryshme të komunikimit të jetës së përditshme. Studentët arrijnë komunikimin bazë në të folur dhe saktësi nga ana fonetike por edhe ajo gramatikore gjatë klasave super interaktive. B. (Anglishte e Folur- Niveli mesatar) Anglishtja e Folur (102), është programuar edhe për studentë të një niveli mesatar. Ky program përgatit studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre në të folur në fusha të ndryshme të komunikimit por gjithashtu ti përgatisë ata në fushën profesionale me anë të prezantimeve që ata bëjnë ose individualisht ose në grup. Studentët arrijnë rrjedhshmëri në të folur dhe saktësi nga ana fonetike por edhe ajo gramatikore gjatë klasave super interaktive. Kursantët kanë mundësi të zgjerojnë fjalorin e tyre jashtë mase në fusha të ndryshme ndërdisiplinare. C.  (Anglishte e Folur- Niveli mbi mesatar) Anglishtja e Folur (103) është programuar për studentë të një niveli të avancuar. Ky program përgatit studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre në të folur në fusha të ndryshme të komunikimit por gjithashtu ti përgatisë ata në fushën profesionale me anë të prezantimeve që ata bëjnë ose individualisht ose në grup. Studentët arrijnë rrjedhshmëri në të folur dhe saktësi nga ana fonetike por edhe ajo gramatikore gjatë klasave super interaktive.

“Anglishtja e Shkruar” i përgatit studentët të shkruajnë në kontekste të ndryshme. Studentët punojnë së bashku me profesorin e tyre për të krijuar një portfolio me tema të ndryshme esesh të cilat reflektojnë aftësi për të shkruar për tema  letrare, akademike, dhe profesionale. Këto kurse ndahen sipas profilit të kursantëve:  101 -ese me tema sociale ; 102 – ese me tema letrare/ 103 – ese me tema akademike; 104 –ese me tema krijuese.  

Niveli mbi-mesatar

“Shkrimi Akademik” është inisiativa e parë e studentëve për t’u njohur me themelet e shkrimit akademik në universitet. Puna zhvillohet në grupe të vogla ku profesorët bashkëpunojnë në mëyre interaktive  me studentët. Kursantët marrin feedback për shkrimet e tyre, mësojnë strategji për t’u angazuar në mendimin kritik, eksplorojnë zhanre të ndryshme, dhe zhvillojnë stilet e tyre të shkrimit. Pasi të mbarojnë këtë kurs kursantët do të kenë zhvilluar shkrimin kritik, leximin kritik dhe strategjitë analitike.

Mbi Mësimdhënien

Profesorët : janë me eksperiencë të gjatë në mësimdhënie, me gradat më të larta akademike. Ata përdorin kërkimet më të fundit rezultative në metodologjitë e mësimdhënies duke përfshirë edhe teknologjinë si mjet të domosdoshëm.

Ambjentet: mësimdhenia ndiqet në ambjente të formuluara sipas metodologjive boshkëkohore. Klasat janë të vogla në mënyrë që kursantët të praktikojnë sa më shumë kursin.

Metodat: ofrojmë metodat më të fundit,  me një curriculum të gjithanshëm ndërdisiplinar, i cili i përshtatet kërkesave specifike të kursantëve, të përzgjedhura në bashkëpunim me institucionet autoritare.

Klasat: organizohen me pjesëmarrje dinamike me prezantime të vazhdueshme në fusha të ndryshme të dijes për të përsëritur njohuritë e dhëna.

Praktikë: ofrojmë dhe klasa shtesë laboratorike si dhe takime me të ftuar specialë nga vende të ndryshme të botës të cilët sjellin ekspertizën në lidhje me temat e diskutimit në klasë.

Çertifikata: pas provimit përfundimtar kursanti merr çertifikatë sipas vlerësimit standart dhe çertifikata njihet nga Ministria e Arsimit.

Studime Jashte: Ju mund të studjoni gjuhën edhe jashtë shtetit duhe u regjistruar në programet të cilat i gjeni nën rubrikën “Studime Jashte”.

Regjistrimi

Testi falas: Studentët që fillojnë një nivel përveç atij A1, i nënshtrohen një testi përcaktues niveli  për të siguruar që studenti ndjek nivelin e duhur. Testi ofrohet falas.

Orari : nga ora 07.00 am deri në orën 22.00 pm, nga e Hëna në të Diel. 

Grupet: ndahen ne 4 lloje: 6-8 veta ; 3-4 veta; 2 veta, dhe individual. Orari finalizohet me grupin sipas preferencave që sejcili nga ata ka. Grupet përshtaten sipas grupmoshave të ndryshme.

Çmimet: janë tejet konkuruese krahasuar me standartin më të lartë të mësimdhënies. Pagesa bëhet në fillim të çdo niveli ose me 3 këste.  Tre seancat e para janë gjithmonë falas në mënyrë qe kursanti të bindet për cilësinë e shërbimit.

Oferta të larmishme.Për të qenë gjithmonë në dijeni të ofertave shikoni kategorinë e ofertave  në rrjetet sociale ose na kontaktoni.

Dëshironi të dini më tepër?
Plotësoni formën ose na telefononi në numrat tanë të telefonit.