Hebraisht

You are here:

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Hebraisht për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Hebraisht duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet e Shkollës sonë por edhe në praktikë, duke u bërë pjesë e eksperiencave unike në kontekste të ndryshme socialo-kulturore.

Një kurs me gjashtë nivele për një program intensiv me 45 orë mesimore.
Në kurset për fëmijë ne përdorim metoda bashkëkohore ndërvepruese:

Përshkrimi sipas niveleve A1, A2, B1, B2, C1,C2

Niveli para-fillestar A1 për fëmijë.

Kursi në nivelin A1 për femije është një ndjekje e vazhdueshme e gjuhës përshtatur për nivelin parafillestar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit dhe shkruarit në një nivel parafillestar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë pak në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli A1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, teknika që nxisin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë dhe krijues. 

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mjaftueshëm për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve rreth temave të përditshme duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake.
 • KUPTONI mjaftueshëm gjuhën e folur duke zotëruar aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në ndërveprime të shkurtra – në mënyrë direkte.
 • LEXONI DHE KUPTONI idenë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët të cilat  përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë. 
 • ZHVILLONI TË MËSUARIT NDËRKULTUROR nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të çdo mësimi , rregullat  gramatikore, pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Niveli fillestar A2 për fëmijë

Kursi në nivelin e A2 për fëmijë është një ndjekje e vazhdueshme e mësimit për kursantët fillestar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel fillestar aftësish, në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli i A2 mësohet nëpërmjet metodës ‘task – based’. Kjo metodologji përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë, dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull: shoqëria, bota e kafshëve, lodrat, aktivitetet vetjake,moti, ushqimet, shkolla, shtëpia dhe pushimet etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI rreth temave të ndryshme në anglisht duke biseduar dhe duke u angazhuar në tregimin e historive të
 • ZHVILLONI aftësitë e të folurit, të lexuarit, te dëgjuarit në mënyrë të balancuar dhe të integruar. Praktikoni nëpërmjet këngëve të ndryshme dhe leximit të historive që ofron çdo mësim.
 • PËRMIRËSONI të shkruarit duke përshkruar pushimet, ushqimet, miqtë, motin, shtëpinë, shkollën, interesat dhe aktivitetet vetjake.
 • ZHVILLONI TË MËSUARIT NDËRKULTUROR nëpërmjet lojërave, tregimeve dhe këngë
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi, rregullat  gramatikore  gjatë orëve mësimore, pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup.

Niveli paramesatar B1 për fëmijë

Kursi në nivelin B1 për femijë është një ndjekje e vazhdueshme e gjuhës per nivelin paramesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit  në një nivel paramesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli B1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktivë e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues. 

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull:  rutina vetjake, ushqimi dhe shëndeti, sportet dhe përvoja të së shkuarës. 

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mjaft mirë për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme – dhe me më pak saktësi në të kryerën e thjeshtë. 
 • KUPTONI mjaft mirë gjuhën e folur me aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në ndërveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me tema të larmishme.
 • LEXONI DHE KUPTONI idetë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijë të cilat përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë.
 • SHKRUANI mjaft mirë fjali, paragrafe dhe hartime të shkurtra në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me interesat personale dhe nevojat praktike. 
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të çdo mësimi, rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Niveli mesatar B2 për fëmijë     

Kursi në nivelin B2 për femijë është një ndjekje intesive e gjuhës per nivelin mesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel mesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë shume mire në gjuhën e huaj dhe të kuptojë shume mire kontekstin kulturor. Niveli B2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, teknika që nxisin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktivë e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull: aktivitetet vetjake, gjuhë dhe shtete të ndryshme, botën e punës, ëndërrat dhe pushimet.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI shumë mirë për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme – dhe me më pak saktësi në të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës.
 • KUPTONI shumë mirë gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detajet përforcuese në ndërveprime më të gjata. 
 • LEXONI DHE KUPTONI shumë mirë idetë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët të cilat përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë. 
 • SHKRUANI shumë mirë fjali, paragrafe dhe hartime të shkurtra në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe  shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale. 
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të çdo mësimi , rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin C1 për femijë është një ndjekje e thelluar e gjuhës per nivelin mbi-mesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel mbi-mesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli C1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nepermjet aktiviteve ndervepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë aftësitë tyre sociale dhe te menduarit ne mënyrë kritike, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull:familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime, festa,  planet, aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI shkëlqyeshëm, për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme, të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës (foljet modale, format e pashtjelluara foljore, shkallet e ndryshme te mbiemrave) – rreth temave të përditshme ose më sociale.
 • KUPTONI gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata.
 • LEXONI DHE KUPTONI idetë kryesore dhe gjithë detajet mbështetëse në materiale qe perfshirë tregime të gjata, poezi të veçanta, njoftime në fusha specifike me një gjuhë të vecantë, broshura turistike, dhe informacione udhetimi) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI fjali, paragrafe dhe ese të strukturuara në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me ankesa ose sygjerime dhe nevojat praktike, si dhe të përgjigjeni letrave apo kërkesave të ndryshme; shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale si dhe perpilimi i eseve te shkurtra.
 • IDENTIFIKONI ngjashmëritë dhe ndryshimet kryesore ndërmjet kulturave të prezantuara në kurs, si dhe ndryshimet thelbësore ndërmjet kulturës së huaj dhe asaj vetjake. 
 • THELLONI NJOHURITE TUAJA duke kërkuar të përdorni gjuhën e huaj përtej mureve të klasës, duke lexuar libra letrar dhe jo vetëm, duke parë filma, dokumentare dhe programme televizive, duke krijuar ese argumentuese, etj.

Kursi në nivelin C1 për femijë është një ndjekje intesive e gjuhës per nivelin e perparuar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel te thelluar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli C2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nepermjet aktiviteve ndervepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore.  Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë aftësitë tyre sociale dhe te menduarit ne mënyrë kritike, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të të larmishme, interesante dhe krijuese si psh: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime,festivale dhe festa,  të ardhme, planet si dhe aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI shkëlqyeshëm, për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme, të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës (foljet modale, format e pashtjelluara foljore, shkallet e ndryshme te mbiemrave) – rreth temave të përditshme ose më sociale duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake, pëlqimet dhe jopëlqimet, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime,festivale dhe festa,  të ardhme, planet si dhe aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë. 
 • KUPTONI gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me temat e udhëtimeve, interesat dhe hobit, sportet, marrëdheniet dhe përvoja të së shkuarës, dialogjeve konstruktive si dhe prezantimeve të gjata të informacionit. 
 • LEXONI DHE KUPTONI idenë kryesore dhe gjithë detajet mbështetëse në materiale të redaktuar ose jo (duke perfshirë tregime të gjata, poezi të veçanta, njoftime në fusha specifike me një gjuhë të vecantë, broshura turistike, dhe informacione udhetimi) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI fjali, paragrafe dhe ese të strukturuara në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me ankesa ose sygjerime dhe nevojat praktike, si dhe të përgjigjeni letrave apo kërkesave të ndryshme; shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale.
 • IDENTIFIKONI ngjashmëritë dhe ndryshimet kryesore ndërmjet kulturave të prezantuara në kurs, si dhe ndryshimet thelbësore ndërmjet kulturës së huaj dhe asaj vetjake. 
 • THELLONI NJOHURITE TUAJA duke kërkuar të përdorni gjuhën e huaj përtej mureve të klasës, duke lexuar libra letrar dhe jo vetëm, duke parë filma dhe programme televizive, duke dëgjuar radio online ose muzikë, si dhe shkëmbimi i mesazheve ose e-maileve me një mik të ngushtë.

Një kurs me gjashtë nivele për një program intensiv me 45 orë mesimore.
Në kurset për adoleshentë ne përdorim metoda bashkëkohore ndërvepruese:

Përshkrimi sipas niveleve A1, A2, B1, B2, C1,C2

Kursi në nivelin A1 për femije është një ndjekje e thelluar e gjuhës përshtatur për nivelin parafillestar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit dhe shkruarit në një nivel elementar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë pak në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli A1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues. 

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mjaftueshëm për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve rreth temave të përditshme duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake.
 • KUPTONI mjaftueshëm gjuhën e folur duke zotëruar aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në ndërveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar.
 • LEXONI DHE KUPTONI idenë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin. 
 • ZHVILLONI TË MËSUARIT NDËRKULTUROR nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.

BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi , rregullat  gramatikore, pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin A2 për femije është një ndjekje e thelluar e gjuhës përshtatur për nivelin fillestar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit dhe shkruarit në një nivel elementar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë pak në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli A2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si psh: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhmen, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mirë, mjaftueshëm për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve rreth temave të përditshme duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake.
 • KUPTONI mirë gjuhën e folur duke zoteruar aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në ndërveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me tema të larmishme.
 • LEXONI DHE KUPTONI  idenë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin. 
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE NXËNËS TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi, rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin B1 për femijë është një ndjekje e thelluar e gjuhës per nivelin paramesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit  në një nivel paramesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli B1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues. 

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhmen, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mjaft mirë për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme – dhe me më pak saktësi në të kryerën e thjeshtë. 
  • KUPTONI mjaft mirë gjuhën e folur me aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në nderveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me tema larmishme.
  • LEXONI DHE KUPTONI idetë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI mjaft mirë fjali, paragrafe dhe hartime të shkurtra në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me interesat personale dhe nevojat praktike. (duhet riformuluar)
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 •  BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE NXËNËS TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi, rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

 

Kursi në nivelin B2 për femijë është një ndjekje intesive e gjuhës per nivelin mesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel mesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë shume mire në gjuhën e huaj dhe të kuptojë shume mire kontekstin kulturor. Niveli B2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull:familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

  • FLISNI shumë mirë për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme – dhe me më pak saktësi në të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës.
  • KUPTONI shumë mirë gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata. 
  • LEXONI DHE KUPTONI shumë mirë idetë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin.
 • SHKRUANI shumë mirë fjali, paragrafe dhe hartime të shkurtra në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe  shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale.  (duhet riformuluar)
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE NXËNËS TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi , rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin C1 për femijë është një ndjekje e thelluar e gjuhës per nivelin mbi-mesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel mbi-mesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli C1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nepermjet aktiviteve ndervepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë aftësitë tyre sociale dhe te menduarit ne mënyrë kritike, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull:familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime, festa,  planet, aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI shkëlqyeshëm, për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme, të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës (foljet modale, format e pashtjelluara foljore, shkallet e ndryshme te mbiemrave) – rreth temave të përditshme ose më sociale.
 • KUPTONI gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata.
 • LEXONI DHE KUPTONI idetë kryesore dhe gjithë detajet mbështetëse në materiale qe perfshirë tregime të gjata, poezi të veçanta, njoftime në fusha specifike me një gjuhë të vecantë, broshura turistike, dhe informacione udhetimi) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI fjali, paragrafe dhe ese të strukturuara në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me ankesa ose sygjerime dhe nevojat praktike, si dhe të përgjigjeni letrave apo kërkesave të ndryshme; shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale si dhe perpilimi i eseve te shkurtra.
 • IDENTIFIKONI ngjashmëritë dhe ndryshimet kryesore ndërmjet kulturave të prezantuara në kurs, si dhe ndryshimet thelbësore ndërmjet kulturës së huaj dhe asaj vetjake. 
 • THELLONI NJOHURITE TUAJA duke kërkuar të përdorni gjuhën e huaj përtej mureve të klasës, duke lexuar libra letrar dhe jo vetëm, duke parë filma, dokumentare dhe programme televizive, duke krijuar ese argumentuese, etj.

Kursi në nivelin C1 për femijë është një ndjekje intesive e gjuhës per nivelin e perparuar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel te thelluar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli C2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nepermjet aktiviteve ndervepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore.  Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë aftësitë tyre sociale dhe te menduarit ne mënyrë kritike, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të të larmishme, interesante dhe krijuese si psh: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime,festivale dhe festa,  të ardhme, planet si dhe aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI shkëlqyeshëm, për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme, të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës (foljet modale, format e pashtjelluara foljore, shkallet e ndryshme te mbiemrave) – rreth temave të përditshme ose më sociale duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake, pëlqimet dhe jopëlqimet, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime,festivale dhe festa,  të ardhme, planet si dhe aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë. 
 • KUPTONI gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me temat e udhëtimeve, interesat dhe hobit, sportet, marrëdheniet dhe përvoja të së shkuarës, dialogjeve konstruktive si dhe prezantimeve të gjata të informacionit. 
 • LEXONI DHE KUPTONI idenë kryesore dhe gjithë detajet mbështetëse në materiale të redaktuar ose jo (duke perfshirë tregime të gjata, poezi të veçanta, njoftime në fusha specifike me një gjuhë të vecantë, broshura turistike, dhe informacione udhetimi) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI fjali, paragrafe dhe ese të strukturuara në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me ankesa ose sygjerime dhe nevojat praktike, si dhe të përgjigjeni letrave apo kërkesave të ndryshme; shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale.
 • IDENTIFIKONI ngjashmëritë dhe ndryshimet kryesore ndërmjet kulturave të prezantuara në kurs, si dhe ndryshimet thelbësore ndërmjet kulturës së huaj dhe asaj vetjake. 
 • THELLONI NJOHURITE TUAJA duke kërkuar të përdorni gjuhën e huaj përtej mureve të klasës, duke lexuar libra letrar dhe jo vetëm, duke parë filma dhe programme televizive, duke dëgjuar radio online ose muzikë, si dhe shkëmbimi i mesazheve ose e-maileve me një mik të ngushtë.

Një kurs me gjashtë nivele për një program intensiv me 45 orë mesimore.
Në kurset për të rritur ne përdorim metoda bashkëkohore ndërvepruese:

Përshkrimi sipas niveleve A1, A2, B1, B2, C1,C2

Kursi në nivelin A1 për femije është një ndjekje e thelluar e gjuhës përshtatur për nivelin parafillestar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit dhe shkruarit në një nivel elementar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë pak në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli A1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues. 

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mjaftueshëm për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve rreth temave të përditshme duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake.
 • KUPTONI mjaftueshëm gjuhën e folur duke zotëruar aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në ndërveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar.
 • LEXONI DHE KUPTONI idenë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin. 
 • ZHVILLONI TË MËSUARIT NDËRKULTUROR nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.

BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi , rregullat  gramatikore, pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin A2 për femije është një ndjekje e thelluar e gjuhës përshtatur për nivelin fillestar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit dhe shkruarit në një nivel elementar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë pak në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli A2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si psh: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhmen, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mirë, mjaftueshëm për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve rreth temave të përditshme duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake.
 • KUPTONI mirë gjuhën e folur duke zoteruar aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në ndërveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me tema të larmishme.
 • LEXONI DHE KUPTONI  idenë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin. 
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE NXËNËS TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi, rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin B1 për femijë është një ndjekje e thelluar e gjuhës per nivelin paramesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit  në një nivel paramesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli B1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues. 

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhmen, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI mjaft mirë për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme – dhe me më pak saktësi në të kryerën e thjeshtë. 
  • KUPTONI mjaft mirë gjuhën e folur me aftësitë e mjaftueshme për të kapur idetë kryesore dhe disa detaje përforcuese në nderveprime të shkurtra – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me tema larmishme.
  • LEXONI DHE KUPTONI idetë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI mjaft mirë fjali, paragrafe dhe hartime të shkurtra në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me interesat personale dhe nevojat praktike. (duhet riformuluar)
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 •  BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE NXËNËS TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi, rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

 

Kursi në nivelin B2 për femijë është një ndjekje intesive e gjuhës per nivelin mesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel mesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë shume mire në gjuhën e huaj dhe të kuptojë shume mire kontekstin kulturor. Niveli B2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nëpërmjet aktiviteve ndërvepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull:familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

  • FLISNI shumë mirë për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme – dhe me më pak saktësi në të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës.
  • KUPTONI shumë mirë gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata. 
  • LEXONI DHE KUPTONI shumë mirë idetë kryesore dhe detaje mbështetëse në materiale interesante për fëmijët përfshijnë tregime të shkurtra, poezi të thjeshta, njoftime dhe këngë) në lidhje me kontekstin.
 • SHKRUANI shumë mirë fjali, paragrafe dhe hartime të shkurtra në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe  shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale.  (duhet riformuluar)
 • ZHVILLONI të mësuarit ndërkulturor nëpërmjet tregimeve, lojërave, kuizeve dhe role-play.
 • BËHENI PËRGJEGJËS, REFLEKTUES DHE NXËNËS TË PAVARUR duke përdorur fjalorin e ri të cdo mësimi , rregullat  gramatikore  dhe pjesën kulturore që është diskutuar gjatë orëve mësimore dhe duke prezantuar në grup eksperiencat dhe krijimtarine tuaj.

Kursi në nivelin C1 për femijë është një ndjekje e thelluar e gjuhës per nivelin mbi-mesatar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel mbi-mesatar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli C1 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nepermjet aktiviteve ndervepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore. Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë aftësitë tyre sociale dhe te menduarit ne mënyrë kritike, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të larmishme, interesante dhe krijuese, si për shembull:familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime, festa,  planet, aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë, etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI shkëlqyeshëm, për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme, të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës (foljet modale, format e pashtjelluara foljore, shkallet e ndryshme te mbiemrave) – rreth temave të përditshme ose më sociale.
 • KUPTONI gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata.
 • LEXONI DHE KUPTONI idetë kryesore dhe gjithë detajet mbështetëse në materiale qe perfshirë tregime të gjata, poezi të veçanta, njoftime në fusha specifike me një gjuhë të vecantë, broshura turistike, dhe informacione udhetimi) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI fjali, paragrafe dhe ese të strukturuara në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me ankesa ose sygjerime dhe nevojat praktike, si dhe të përgjigjeni letrave apo kërkesave të ndryshme; shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale si dhe perpilimi i eseve te shkurtra.
 • IDENTIFIKONI ngjashmëritë dhe ndryshimet kryesore ndërmjet kulturave të prezantuara në kurs, si dhe ndryshimet thelbësore ndërmjet kulturës së huaj dhe asaj vetjake. 
 • THELLONI NJOHURITE TUAJA duke kërkuar të përdorni gjuhën e huaj përtej mureve të klasës, duke lexuar libra letrar dhe jo vetëm, duke parë filma, dokumentare dhe programme televizive, duke krijuar ese argumentuese, etj.

Kursi në nivelin C1 për femijë është një ndjekje intesive e gjuhës per nivelin e perparuar. Qëllimi i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë e të lexuarit, dëgjuarit, folurit, shkruarit etj, në një nivel te thelluar aftësish në mënyrë që kursanti të mund të komunikojë në gjuhën e huaj dhe të kuptojë kontekstin kulturor. Niveli C2 për fëmijë mësohet nëpërmjet metodologjise ‘task – based’ e cila përfshin përdorimin ekskluziv të gjuhës së huaj në klasë nepermjet aktiviteve ndervepruese dhe krijuese, strategji dhe teknika që nxitin të mësuarit bashkëveprues dhe vendos theksin në aftësitë komunikuese, duke zhvilluar një klasë kryesisht interaktive në të cilën gjuha e huaj kontekstualizohet dhe theksi vendoset si në kuptimet e saj ashtu dhe në format gjuhësore.  Me anë të kësaj metodologjie, kursantët zhvillojnë aftësitë tyre sociale dhe te menduarit ne mënyrë kritike, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhën duke u bërë komunikues të mirë, lexues aktiv e të pavarur dhe shkrues të saktë, origjinal dhe krijues.

Tematikat në këtë program do të jenë të të larmishme, interesante dhe krijuese si psh: familja, pëlqimet dhe jopëlqimet, aktivitetet e preferuara, eksperienca të bukura në të kaluarën, plane për të ardhme, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime,festivale dhe festa,  të ardhme, planet si dhe aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë etj.

Synimet e Kursit

Me mbarimin e angazhimit tuaj në nivelin përkatës, ju priteni të jeni në gjendje të:

 • FLISNI shkëlqyeshëm, për të përshkruar, treguar, pyetur dhe përgjigjur pyetjeve në kohën e tashme, të kryerën e thjeshtë, të ardhmen, të kryerën si dhe strukturat specifike të gramatikës (foljet modale, format e pashtjelluara foljore, shkallet e ndryshme te mbiemrave) – rreth temave të përditshme ose më sociale duke përfshirë interesat apo aktivitetet vetjake, pëlqimet dhe jopëlqimet, problematika te ndryshme si personale dhe ato te komunitetit, profesionet, udhëtime,festivale dhe festa,  të ardhme, planet si dhe aktivitete të ndryshme që ndodhin nëpër botë. 
 • KUPTONI gjuhën e folur me aftësitë e duhura për të kapur idetë kryesore dhe gjithë detaje përforcuese në nderveprime më të gjata – në mënyrë direkte apo të regjistruar – që lidhen me temat e udhëtimeve, interesat dhe hobit, sportet, marrëdheniet dhe përvoja të së shkuarës, dialogjeve konstruktive si dhe prezantimeve të gjata të informacionit. 
 • LEXONI DHE KUPTONI idenë kryesore dhe gjithë detajet mbështetëse në materiale të redaktuar ose jo (duke perfshirë tregime të gjata, poezi të veçanta, njoftime në fusha specifike me një gjuhë të vecantë, broshura turistike, dhe informacione udhetimi) në lidhje me kontekstin. 
 • SHKRUANI fjali, paragrafe dhe ese të strukturuara në tema të njohura, marrja e mesazheve dhe shkrimi i letrave që lidhen me ankesa ose sygjerime dhe nevojat praktike, si dhe të përgjigjeni letrave apo kërkesave të ndryshme; shkrimi i e-mail në formate formale dhe joformale.
 • IDENTIFIKONI ngjashmëritë dhe ndryshimet kryesore ndërmjet kulturave të prezantuara në kurs, si dhe ndryshimet thelbësore ndërmjet kulturës së huaj dhe asaj vetjake. 
 • THELLONI NJOHURITE TUAJA duke kërkuar të përdorni gjuhën e huaj përtej mureve të klasës, duke lexuar libra letrar dhe jo vetëm, duke parë filma dhe programme televizive, duke dëgjuar radio online ose muzikë, si dhe shkëmbimi i mesazheve ose e-maileve me një mik të ngushtë.

Mbi Mësimdhënien

Profesorët: Janë me eksperiencë të gjatë në mësimdhënie, me gradat më të larta akademike. Ata përdorin kërkimet më të fundit rezultative në metodologjitë e mësimdhënies, duke përfshirë edhe teknologjinë si mjet të domosdoshëm.

Ambientet: Mësimdhënia ndiqet në ambiente të krijuara sipas metodologjive bashkëkohore. Klasat janë të vogla në mënyrë që kursantët të praktikojnë sa më shumë gjatë mësimit.

Metodat: Ne ofrojmë metodat më të fundit, me një curriculum të gjithanshëm ndërdisiplinar, i cili i përshtatet kërkesave specifike të kursantëve, të përzgjedhura në bashkëpunim me institucionet arsimore.

Klasat: Organizohen me pjesëmarrje dinamike, me prezantime të vazhdueshme në fusha të ndryshme të dijes për të përsëritur njohuritë e dhëna.

Certifikata: Pas provimit përfundimtar kursanti pajiset me certifikatë, sipas vlerësimit standard. Certifikata njihet nga Ministria e Arsimit.

Studime Jashte: Ju mund të studjoni gjuhën edhe jashtë shtetit duhe u regjistruar në programet të cilat i gjeni nën rubrikën “Studime Jashte”.

Regjistrimi

Testi falas: Studentët që fillojnë një nivel përveç atij A1, i nënshtrohen një testi përcaktues niveli  për të siguruar që studenti ndjek nivelin e duhur. Testi ofrohet falas.

Orari: Nga ora 7.00 am deri në orën 22.00 pm, nga e hëna në të diel. 

Grupet ndahen ne 4 lloje: 6-8 veta; 3-4 veta; 2 veta, dhe individual. Orari finalizohet me grupin sipas preferencave që secili ka. Kurset përshtaten sipas grupmoshave të ndryshme.

Çmimet: Janë tejet konkurruese krahasuar me standartin më të lartë të mësimdhënies. Pagesa bëhet në fillim të çdo niveli ose me 3 këste.  Tre seancat e para janë gjithmonë falas në mënyrë qe kursanti të bindet për cilësinë e shërbimit.

Oferta të larmishme: Për të qenë gjithmonë në dijeni të ofertave shikoni kategorinë e ofertave, na ndiqni në rrjetet sociale ose na kontaktoni.

Dëshironi të dini më tepër?
Plotësoni formën ose na telefononi në numrat tanë të telefonit.