Kurse Gjuhësh

You are here:

Gjuhët e huaja në qendrën tonë

Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhëve të Huaja, duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë gjuhën e huaj jo vetëm në ambjentet e Shkollës sonë por edhe në praktikë, duke u bërë pjesë e eksperiencave unike në kontekste të ndryshme socialo-kulturore.