VI.Lëndët e fakultetit

Çfarë ofrojmë

Shkolla “Kristofor Kolombi” ofron zhvillimin e kurseve për të gjitha lëndët,sipas fakulteteve përkatëse. Mësimdhenia mundësohet me metoda bashkëkohore në fushën akademike, me seanca të mjaftueshme sipas kërkesës së vetë studentevë. Pedagogët janë me gradat më të larta akademike dhe kanë një eksperincë të gjatë në mësimdhënie në fakutetet. “Kolombi” synon të jetë institucioni me standartin më të lartë të kurseve profesionale në Tiranë dhe më gjërë dhe mbështet vazhdimisht studentët në karrierën e tyre.